Opšti uslovi i obaveze

Vodena bašta – Opšti uslovi prodaje i isporuke proizvoda i usluga

Verzija Oktobar 2023.

UVOD

 1. PRIMENA

1.1         Ovi Opšti uslovi prodaje i isporuke proizvoda i usluga („Opšti uslovi“) primenjuju se na isporuku proizvoda, usluga i proizvoda kompanije Vodena bašta Stapar u vezi sa uslugama korisniku.

1.2         Ugovorne strane su sklopile ugovor kada jedna strana prihvati ponudu druge ugovorne strane, bez rezervi ili izmena. Primanje proizvoda ili usluga od ugovorne strane korisnika predstavlja praktično prihvatanje. Ponuda, prihvatanje, Opšti uslovi i odredbe (bez obzira na referencu) i bilo koji drugi dokumenti koje je Vodena bašta izričito prihvatila, predstavljaju ugovor o kupovini proizvoda ili usluga od ugovorne strane korisnika („Ugovor“).

1.3         Korisnik se mora uveriti da prihvatanje od ugovorne strane Vodena bašta odgovara ponudi korisniku. U slučaju da korisnik ne obavesti Vodenu baštu o odstupanjima bez nepotrebnog odlaganja, pristanak Vodene bašte će biti obavezujući za korisnika.

1.4         Ukoliko su Vodena bašta i korisnik zaključili zaseban Ugovor koji su obe ugovorne strane prihvatile u pisanoj formi, primenjivaće se uslovi tog Ugovora. Ovi Opšti uslovi će se, međutim, primenjivati na pitanja koja nisu navedena u gore pomenutom Ugovoru.

 1. INFORMACIJE KOJE PRUŽA VODENA BAŠTA

2.1         Korisnik se podstiče da od treće strane zatraži bilo koji tehnički savet koji bi mu mogao biti potreban. Osim određenih informacija o proizvodu i uslugama, Vodena bašta ne snosi odgovornost za podatke date korisniku (ili bilo kojoj trećoj strani koja nastupa u ime korisnika) pre, tokom, ili nakon što je Ugovor stupio na snagu, osim ukoliko ugovorne strane nisu zaključile pisani ugovor koji uključuje savet od ugovorne strane Vodena bašta i posebno plaćanje za bilo koji takav savet.

2.2         U slučaju da ugovorne strane zaključe Ugovor na osnovu saveta datog od strane Vodene bašte, takav savet daje se samo u okviru oblasti delovanja Vodene bašte, u skladu sa najboljim znanjima u trenutku davanja saveta i isključivo na osnovu informacija koje je korisnik dostavio Vodenoj bašti.

POSEBNI PROPISI U VEZI SA USLUGOM

 1. ISPORUKA USLUGA I VREME ISPORUKE

3.1         Vodena bašta će usluge izvršiti profesionalno i kvalitetno.

3.2         Vodena bašta će usluge izvršiti na dogovorenom mestu i u dogovoreno vreme, pod uslovom da su mu na raspolaganju svi tehnički detalji i formalnosti koji se odnose na izvršenje Ugovora.

3.3         Vodena bašta će usluge izvršiti u toku uobičajenog radnog vremena u skladu sa svojom politikom u trenutku izvođenja i isporuke (vikendi i državni praznici ne smatraju se uobičajenim radnim vremenom). Ugovorne strane se mogu dogovoriti da će Vodena bašta izvršiti usluge van uobičajenog radnog vremena; Usluge van uobičajenog radnog vremena biće fakturisane prema posebnom cenovniku.

3.4         Vodena bašta ima pravo da angažuje podizvođače za bilo koju od svojih obaveza bez prethodnog pristanka korisnika. Vodena bašta je odgovorna za sve radnje ili propuste svojih podizvođača.

 1. OBAVEZE KORISNIKA

4.1         Korisnik će (u potpunosti o svom trošku) i po potrebi, osigurati da njegovi kupci i krajnji korisnici:

(a)        Sarađuju sa Vodenom baštom po svim pitanjima u vezi sa isporukom usluga;

(b)       Obezbede Vodenoj bašti i njenim predstavnicima pristup prostorijama korisnika i drugim objektima koji su opravdano potrebni za pružanje usluga;

(v)        Obezbede adekvatno osvetljenje, grejanje, električno napajanje, ventilaciju i odvođenje vode u skladu sa opravdanim zahtevima od ugovorne strane Vodene bašte;

(g)       Obaveste servisera ili predstavnike Vodene bašte prilikom svake posete o nezadovoljavajućem radu ili nepravilnim performansama proizvoda na kojem Vodena bašta pruža usluge;

(d)       Pruže Vodenoj bašti dokumenta, informacije, alate i materijale koji su potrebni za pravilno pružanje usluga („Dokumentacija“) i osigurati da je dokumentacija tačna u svim aspektima;

(đ)        Osiguraju da su sva dokumentacija, alati i materijali u dobrom i ispravnom stanju i da su odgovarajući za svrhu za koju se koriste u odnosu na usluge;

(e)        Pripreme i održavaju odgovarajuće prostorije za pružanje usluga, uključujući identifikovanje, nadgledanje, uklanjanje i odlaganje bilo kog opasnog materijala u skladu sa svim važećim zakonima, pre i tokom pružanja usluga;

(ž)       Obaveste Vodenu baštu o svim zdravstvenim i bezbednosnim pravilima i propisima i svim drugim opravdanim bezbednosnim zahtevima koji važe u prostorijama korisnika;

(z)         Pribave i održavaju sve potrebne dozvole, ovlašćenja, licence, odobrenja i saglasnosti i pridržavaju se svih relevantnih zakona koji Vodenoj bašti omogućavaju da (i) pruža usluge u prostorijama korisnika i – (ili) da koristi dokumentaciju, alate i materijale;

(i)         Garantuju da je korisnik zakoniti vlasnik sve opreme ili sistema koji se servisiraju;

(j)        Poštuju specifične uslove usluga definisane takođe na sajtu www.vodenabasta.rs

i

(k)        U meri u kojoj to može ometati obavljanje usluga, ne omoguće odnosno ne odobre pristup bilo kojoj trećoj strani opremi ili sistemu koji će biti servisiran, radi pregleda ili rastavljanja.

OPŠTA PRAVILA

 1. CENA, USLOVI PLAĆANJA I IZDAVANJE FAKTURA

5.1         Cena proizvoda i usluga je onakva kako ju je Vodena bašta navela u Ugovoru.

5.2         U slučaju da korisnik ne plati zaostale fakture (uprkos jednom podsetniku) ili u slučaju da dođe do raskida Ugovora, sva potraživanja Vodene bašte dospevaju za trenutno plaćanje.

 1. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

6.1       U meri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonom, nijedna ugovorna strana ne snosi odgovornost (u Ugovoru, deliktu (uključujući nehat), kršenju zakonske obaveze ili na drugi način) za gubitak proizvodnje, gubitak prometa, gubitak dobiti, gubitak poslovne mogućnosti, gubitak podataka, gubitak uštede, gubitak dobre volje, gubitak u vezi sa neovlašćenim pristupom podacima ili sistemima, gubitak kao rezultat prekida poslovanja ili bilo koji drugi indirektni ili posledični gubitak bilo koje vrste koji može da nastane na osnovu, u vezi sa Ugovorom ili sa kršenjem Ugovora. Vodena bašta ne snosi odgovornost za bilo kakvu ugovornu kaznu i slične ugovorne obaveze koje od korisnika naplaćuje treća strana.

 1. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

7.1       Korisnik će koristiti proizvode i usluge tako da ne krši prava trećih lica.

7.2       Nijednim delom Ugovora, niti na bilo koji drugi način, se korisniku ne prenose ili dodeljuju bilo koja prava intelektualne svojine, koja proizilaze iz proizvoda ili usluga ili su u vezi sa njima, niti u bilo kojim priručnicima ili dokumentaciji koje Vodena bašta daje korisniku.

 1. CRTEŽI I OPISI

8.1       Sve informacije o dimenzijama, kapacitetu, ceni, tehničkim i drugim podacima datim u katalozima, flajerima, cirkularnim pismima, oglasima, slikama i cenovnicima su samo približne i nisu obavezujuće za Vodenu baštu, osim ukoliko ih Vodena bašta ne verifikuje pre zaključenja Ugovora.

8.2       Svi crteži i opisi koje Vodena bašta isporučuje ostaju u vlasništvu Vodene bašte i ne smeju se kopirati, reprodukovati, prosleđivati ili na bilo koji drugi način prenositi trećoj strani bez odobrenja od strane Vodene bašte. Korisnik stiče vlasništvo nad opštim opisima neophodnim za pravilno ugradnju, pokretanje, rad i održavanje proizvoda. Korisnik će, na zahtev Vodene bašte, tretirati ove podatke kao poverljive.

 1. IZMENE

9.1       Vodena bašta ima pravo da izvrši bilo kakve promene na proizvodima i uslugama koje su neophodne kako bi se udovoljilo važećem zakonu ili bezbednosnim zahtevima ili promene koje ne utiču značajno na prirodu ili kvalitet proizvoda i usluga. U slučaju da Vodena bašta zatraži druge promene, korisnik neće bezrazložno uskratiti ili odložiti saglasnost sa takvim zahtevima.

 1. POVERLJIVOST

10.1       Strana (strana primalac) mora čuvati svo tehničko ili komercijalno znanje, specifikacije, cene, pronalaske, procese, inicijative i bilo koje druge informacije koje se odnose na poslovanje strane poverioca, njenih proizvoda i usluga koje su poverljive prirode (poverljive informacije) u strogoj poverljivosti, a koje dobija od druge strane (strana poverioca), njenih zaposlenih, podizvođača, agenata ili kooperanata (predstavnika). Strana primalac neće koristiti poverljive informacije strane poverioca u druge svrhe, osim za izvršavanje svojih obaveza prema Ugovoru, uključujući (osim ukoliko važeći zakon to dozvoljava) da ne vrši inverzni inženjering proizvoda i bilo kog segmenta u proizvodima. Strana primaoca može poverljive podatke otkriti samo onim svojim predstavnicima koji sa njima moraju biti upoznati kako bi izvršili obaveze i prava primaoca prema Ugovoru i osiguraće da takvi predstavnici poštuju obaveze utvrđene u ovoj tački kao strana obuhvaćena ovim uslovima.

10.2       Obaveze koje proizilaze iz tačke 10. primenjuju se od trenutka pravosnažnosti Ugovora i – u skladu sa važećim zakonom – po isteku ili raskidu Ugovora.

 1. VIŠA SILA

11.1       Neće se smatrati da bilo koja ugovorna strana krši Ugovor niti će biti odgovorna za kašnjenje u izvršenju ili neizvršenje bilo koje od svojih obaveza prema Ugovoru u slučaju da je kašnjenje ili nemogućnost izvršenja obaveza izazvano preprekom koja je van njene kontrole („Viša sila“). U slučaju Više sile, ugovorne strane su saglasne da suspenduju obaveze pogođene ugovorne strane dok situacija Više sile ne prestane da postoji.

11.2       Svaka ugovorna strana može raskinuti Ugovor sa trenutnim dejstvom nakon obaveštavanja druge ugovorne strane u slučaju uslova Više sile u trajanju od 3 uzastopna meseca. U slučaju raskida zbog takvih okolnosti, nijedna ugovorna strana neće biti odgovorna drugoj za takav raskid. Međutim, takav raskid neće uticati na bilo koje ranije postojeće obaveze ili potraživanja ili bilo koje druge odredbe Ugovora.

 1. PRESTANAK

12.1       U slučaju materijalne povrede Ugovora bio koje ugovorne strane, druga strana može, bez uticaja na njena druga prava i pravne lekove, izvršiti trenutni raskid Ugovora, u slučaju da bilo koja od materijalnih povreda ne može biti ispravljena; ukoliko ugovorna strana koja ne ispunjava obaveze nije uspela da ispravi materijalnu povredu Ugovora u roku od 30 dana od prijema obaveštenja koje zahteva od nje da to učini; ili ukoliko – za materijalne povrede koje zbog svoje prirode nije moguće ispraviti u roku od 30 dana – takav pravni lek nije pokrenut u roku od 30 dana nakon prijema obaveštenja koje zahteva da se to učini. Gore pomenuto ne utiče na bilo koja druga prava raskida data u skladu sa Ugovorom.

12.2       Raskid Ugovora (bez obzira na uzrok) neće uticati na one odredbe Ugovora čije je važenje predviđeno nakon bilo kog isteka Ugovora, po prirodi ili potrebi.

 1. PODACI O LIČNOSTI

13.1       Vodena bašta obrađuje podatke o ličnosti u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka.

 1. OSTALE ODREDBE

14.1       Ugovor se ne može preneti ili dodeliti u celini ili delimično, po zakonu ili na drugi način, od strane korisnika, bez prethodnog pisanog odobrenja Vodene bašte. Bez prethodne najave, Vodena bašta može dodeliti prava i obaveze prema Ugovoru, uključujući Opšte uslove i odredbe, bilo kojoj kompaniji koju Vodena bašta angažuje kao svog podizvođača.

14.2       Ugovorna strana nema pravo da koristi zaštitne nazive, zaštitne znakove, logotipe, druge znakove ili identifikacione simbole druge strane, osim ukoliko druga strana to ne dozvoli prethodnom pisanom saglasnošću.

14.3       Reči i fraze ispisane velikim slovom koje nisu drugačije definisane u ovim Opštim uslovima imaju isto značenje u svim delovima ovog Ugovora, osim ukoliko kontekst ne nalaže drugačije.

14.4       Ponuda Vodene bašte ima rok važenja od 30 dana od datuma izdavanja, osim ukoliko Vodena bašta nije drugačije naznačila u ponudi. Vodena bašta zadržava pravo da izmeni ponudu pre isteka perioda važenja ukoliko korisnik nije izvršio porudžbinu.

14.5       Vodena bašta može u bilo kom trenutku, bez odgovornosti, ispraviti tipografske, administrativne ili druge greške ili propuste u prodajnom materijalu, ponudama, cenovnicima, potvrdama porudžbina, računima ili drugim dokumentima ili informacijama koje je izdao.

 1. ZAKON I NADLEŽNOST

15.1       Ugovor, i bilo koji spor ili potraživanje koji proizilaze iz, ili u vezi sa njim ili njegovim formiranjem (uključujući van ugovorne sporove ili potraživanja), uređuje se i izrađuje u skladu sa zakonima Republike Srbije, i nije povezan sa sukobom zakona ili principa koji mogu prouzrokovati primenu zakona druge države. Konvencija Ujedinjenih Nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG) neće biti primenjivana.

15.2       Ugovorne strane se slažu da će isključivu nadležnost da rešavaju sve sporove ili zahteve (uključujući van ugovorne) koji proizilaze iz, ili u vezi sa Ugovorom ili njegovim formiranjem, imati Privredni sud u Somboru.

Scroll to Top